На 16.09.2022 г. РИЛАНА ЕАД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0892-C01„ Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” с с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 по процедура № BG16RFOP002-6.002„ „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.